Loại được 90% đối thủ cạnh tranh nếu bạn xem công việc như một sự tu hành