Những khó khăn của GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH khi quản lý doanh nghiệp